waga prawnicza


Czy możliwe jest oddłużenie przedsiębiorców?

Przepisy prawa upadłościowego poza możliwością oddłużenia konsumenta przewidują również możliwość oddłużenia przedsiębiorców, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do CEIDG.

W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć zagadnienie z możliwością uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorców.

Procedura oddłużenia konsumenta, a więc osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej odbywa się w ramach procedury tzw. upadłości konsumenckiej i to najczęściej według zasad uproszczonych.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców postępowanie upadłościowe toczy się według zasad ogólnych tak jak np. w przypadku ogłaszania upadłości spółek prawa handlowego z tą różnicą, że w jego ramach istnieje możliwość oddłużenia przedsiębiorcy.

W praktyce osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą może uzyskać oddłużenie na trzy różne sposoby, a mianowicie:

– w ramach upadłości przedsiębiorcy,

– w ramach upadłości przedsiębiorcy a następnie upadłości konsumenckiej,

– w ramach upadłości konsumenckiej.

W sytuacji gdy niewypłacalny przedsiębiorca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy, to zasadniczo istnieje możliwość uzyskania oddłużenia w ramach upadłości przedsiębiorcy przy spełnieniu następujących warunków:

  1. przedsiębiorca nie przyczynił się do powstania lub istotnego zwiększenia swojej niewypłacalności, np. wskutek zaciągania kolejnych kredytów celem spłaty poprzednich ( tzw. spirala zadłużenia);
  2. przedsiębiorca nie naraził się na zarzut nierzetelności w toku postępowania upadłościowego;
  3. po stronie przedsiębiorcy nie występują przesłanki umożliwiające orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. w stosunku do przedsiębiorcy w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie  prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań;
  5.  przedsiębiorcy nie można postawić zarzutu niewykonania ustalonego planu spłaty wierzycieli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  6. przedsiębiorca nie dopuścił się czynności w wyniku, których doszło do pokrzywdzenia jego wierzycieli.

Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać oddłużenie przedsiębiorca musi koniecznie złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Rejestrze postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

W jaki sposób przedsiębiorca może uzyskać oddłużenie w ramach upadłości przedsiębiorcy, a następnie w ramach upadłości konsumenckiej?

Możliwe jest również  oddłużenie przedsiębiorcy w ramach tzw. upadłości konsumenckiej. Aby to było możliwe, złożony uprzednio wniosek przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości  musi zostać oddalony przez sąd z powodu braku środków, które wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Następnie przedsiębiorca musi zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Następnego dnia po wykreśleniu z CEIDG wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca uzyskuje status konsumenta i wówczas może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w ramach której istnieje możliwość uzyskania oddłużenia.

W tej sytuacji należy pamiętać, że samo zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zaprzestanie jej wykonywania w sposób faktyczny nie spowoduje, że przedsiębiorca będzie uznany za konsumenta. Bowiem jedynie przedsiębiorca, którego działalność została wykreślona z CEIDG, a więc formalnie zakończona może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W jaki sposób może dojść do oddłużenia przedsiębiorcy w ramach upadłości konsumenckiej?

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej z pominięciem upadłości przedsiębiorcy musi spełnić następujące warunki:

  1. niewypłacalność przedsiębiorcy powstała po zaprzestaniu prowadzenia przez niego  działalności gospodarczej, a więc w okresie prowadzenia działalności gospodarczej nie doszło do powstania jakichkolwiek zaległości;
  2. w okresie prowadzenia działalności gospodarczej powstały zobowiązania tylko wobec jednego wierzyciela, w związku z czym przedsiębiorca nie miał obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy;
  3. niewypłacalność powstała w okresie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorca przed zamknięciem działalności gospodarczej nie złożył w terminie, bądź w ogóle, wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. W takim wypadku do ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy koniecznie powołać  się na klauzulę słuszności lub względy humanitarne. Jeśli jednak nie występują okoliczności pozwalające powołać się na te klauzule, były przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dopiero po upływie 10 lat od chwili zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż w przeciwnym razie jego wniosek zostanie oddalony. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne