waga prawnicza


Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej ma wpływ na obowiązek alimentacyjny?

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Przysługuje ona obojgu rodzicom i trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Zdarza się jednak, że po spełnieniu ściśle określonych przesłanek sąd rodzinny może orzec o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej wobec dziecka. W niniejszym artykule wyjaśnię czy w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej obowiązek alimentacyjny rodzica wobec małoletniego dziecka nadal istnieje.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

Należy wyraźnie podkreślić, że jeżeli rodzic zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej to jego obowiązek alimentacyjny wobec dziecka pozostaje nadal aktualny. Dla aktualności obowiązku alimentacyjnego nie ma znaczenia, czy rodzic ma pełnie praw rodzicielskich, czy też został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Obowiązek alimentacyjny jest bowiem niezależny od tego czy rodzic posiada władzę rodzicielską czy nie. Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza wyłącznie pozbawienie rodzica praw i obowiązków związanych ze sprawowaniem tej władzy i nie powoduje wyłączenia obowiązku alimentacyjnego. Zatem mylne pozostaje wyobrażenie, że pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza automatyczne zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty dla dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

W przypadku gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych od rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej może wytoczyć kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Wytoczenie powództwa jest zasadne w przypadku gdy alimenty w ogóle nie zostały zasądzone lub gdy zostały zasądzone w zaniżonej wysokości. Powództwo może być wytyczone do czasu osiągnięcia pełnoletności przez wychowanka pieczy zastępczej.

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać od pełnoletniego dziecka alimentów?

Co istotne, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują również wyłączenia możliwości domagania się alimentów na swoją rzecz przez rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet jeśli rodzic nigdy nie sprawował należytej opieki nad dzieckiem, nie dokładał starań związanych z realizacją obowiązku wychowawczego oraz alimentacyjnego i w konsekwencji został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to nie wyklucza możliwości ubiegania się przez niego na drodze sądowej o zasądzenie alimentów od dziecka. Nie oznacza to jednak, że roszczenie zostanie uznane przez sąd za zasadne. Żądanie zasądzenia alimentów od dziecka może bowiem zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Taką sprzeczność z zasadami współżycia społecznego może oznaczać wieloletni brak zainteresowania rodzica dzieckiem oraz nierealizowanie podstawowych obowiązków opiekuńczo – wychowawczych względem małoletniego w przeszłości. Jak widać fakt pozbawienia władzy rodzicielskiej może być dostatecznym powodem i kluczowym dla sądu argumentem przemawiającym za oddaleniem powództwa o nałożenie na dziecko obowiązku alimentacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne