waga prawnicza


Czy w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie długi zostaną umorzone?

Co prawda po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty, to jednak nie wszystkie długi upadłego zostaną umorzone w wyniku postępowania upadłościowego. Istnieją bowiem pewne, specyficzne kategorie zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu. Zatem nawet jeżeli zostanie ogłoszona upadłość konsumencka to i tak pewne rodzaje zobowiązań będą musiały zostać spłacone przez upadłego. W niniejszym wpisie wyjaśnię Państwu jakie zobowiązania upadłego nie zostaną umorzone pomimo ogłoszenia upadłości.

Zobowiązania upadłego niepodlegające umorzeniu w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Umorzeniu w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie podlegają przede wszystkim zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. W tej sytuacji możliwe jest np. zasądzenie alimentów od byłego męża, który ogłosił upadłość konsumencką.

Ponadto umorzeniu nie podlegają zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem. Jak widać na oddłużenie nie będą mogli liczyć sprawcy przestępstw i wykroczeń, którym wymierzono karę grzywny. Ochronie przed umorzeniem wierzytelności podlegają także osoby poszkodowane (lub ich rodziny) w wyniku bezprawnych działań osób trzecich wywołujących skutek w postaci choroby, niezdolności do pracy, kalectwa czy śmierci. W tej sytuacji jeżeli sprawca szkody został zobowiązany do uiszczania renty na rzecz poszkodowanego, to nie będzie mógł liczyć na oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej. Ta sama zasada odnosi się do osób będących ofiarami przestępstwa lub wykroczenia, którym zasądzono odszkodowanie, zadośćuczynienie lub nawiązkę.

Poza wyżej przedstawionymi rodzajami zobowiązań, nie podlegają również umorzeniu w wyniku upadłości konsumenckiej długi, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym.
Jednak aby nieujawniona (zatajona) przez upadłego wierzytelność podlegała ochronie przed umorzeniem konieczne jest, by wskutek tego zatajenia wierzyciel nie wziął udziału w postępowaniu upadłościowym.
A więc nie warto zatajać swoich zobowiązań w złożonym do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdyż w sytuacji gdy wierzyciel upadłego nie weźmie udziału w postępowaniu upadłościowym, to upadłemu grozi dotkliwa sankcja w postaci braku możliwości umorzenia takich zobowiązań.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z poruszonym tematem zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne