waga prawnicza


Porozumienie rodzicielskie w postępowaniu rozwodowym. Czy można zawrzeć porozumienie rodzicielskie w sprawie rozwodowej?

W sytuacji gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci to sąd w wyroku rozwodowym obowiązany jest orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz rozstrzygnąć w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czyli o wysokości alimentów na rzecz małoletniego dziecka stron.
Małżonkowie mogą jednak zawrzeć tzw. pisemne porozumienie rodzicielskie, w którym mogą ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej wobec wspólnego małoletniego dziecka, wysokość przysługujących małoletniemu alimentów oraz rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Należy jednak pamiętać, że aby sąd uwzględnił tzw. porozumienie rodzicielskie to treść takiego porozumienia musi być zgodna z dobrem dziecka.

Zapraszam do zapoznania się z artykułem poświęconym tematyce tzw. porozumienia rodzicielskiego w sprawie rozwodowej.

Kiedy małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie małżonkowie mogą zawrzeć samodzielnie między sobą jeszcze przed wytoczeniem powództwa o rozwód. W tej sytuacji porozumienie rodzicielskie może stanowić załącznik do pozwu o rozwód. Optymalnym rozwiązaniem jest również możliwość skorzystania przez małżonków z pomocy mediatora. Podczas mediacji oboje małżonkowie w obecności bezstronnego mediatora będą mogli szczegółowo ustalić treść przyszłego porozumienia rodzicielskiego. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie aby małżonkowie zawarli porozumienie rodzicielskie już w trakcie postępowania rozwodowego. W tej sytuacji również mogą skorzystać z mediacji i w postępowaniu mediacyjnym podjąć rozmowy mające na celu wypracowanie porozumienia i uzgodnienie jego treści, a następnie przedłożyć go w sądzie przed którym toczy się postępowanie w sprawie rozwodowej.

Co konkretnie małżonkowie powinni uwzględnić w treści porozumienia rodzicielskiego?

W treści porozumienia rodzicielskiego małżonkowie mogą ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem, tj. czy chcą aby sąd pozostawił wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jak dotychczas czy powierzył małoletnie dziecko pod pieczę jednego z nich z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.
Małżonkowie mogą ustalić przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce stałego pobytu, a mianowicie czy będzie to każdorazowe miejsce zamieszkania matki czy ojca małoletniego. Kolejnym istotnym unormowaniem porozumienia rodzicielskiego mogą być kwestie dotyczące wspólnych ustaleń odnośnie wysokości miesięcznych alimentów na dziecko, z określeniem usprawiedliwionych miesięcznych wydatków na dziecko, daty płatności alimentów wraz z kwestią odsetek za opóźnienie na wypadek uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych.
Ponadto małżonkowie mogą również ustalić szczegółowy harmonogram co do realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem, tak aby zniwelować możliwość potencjalnego sporu jaki może powstać w przyszłości. Warto także ustalić jak będą przebiegały kontakty z dzieckiem w ciągu tygodnia, a jak podczas weekendu, czy rodzic będzie miał możliwość zabierania małoletniego poza jego stałe miejsce pobytu, jak będą wyglądały kontakty w okresie wakacji, ferii, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, czy urodzin dziecka.W sytuacji gdy rodzice nie przedstawią porozumienia rodzicielskiego, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W szczególności sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Jednocześnie należy pamiętać, że dopiero na zgodny wniosek stron sąd nie orzeknie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne