waga prawnicza


Upadłość konsumencka

Dawid Pszczółka - specjalista prawa upadłościowego z Rybnika
Dawid Pszczółka – specjalista prawa upadłościowego z Rybnika

Pandemia COVID-19, przestój w rozmaitych gałęziach gospodarki, niepewna sytuacja gospodarcza i rekordowy wskaźnik inflacji spowodowały, że zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, utracili płynność finansową i ostatecznie stali się niewypłacalni. Bardzo często z prawnego punktu widzenia najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka i firmowa – prawo upadłościowe

Kancelaria radcy prawnego Dawid Pszczółka (Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 3/3, tel.  tel. 601 566 287oferuje skuteczną, sprawną i nowoczesną pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, znanej potocznie jako upadłość konsumencka
  • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (upadłość firmy)
  • kompleksowej reprezentacji stron w toku postępowania upadłościowego (przed sądem upadłościowym i przed syndykiem),
  • przygotowywania wniosków o wyłączenie z masy upadłości,
  • wniosków o zgłoszenie wierzytelności,
  • oraz sprzeciwów w przedmiocie uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności.

W ramach usług świadczonych przez kancelarię w tej gałęzi prawa zadłużeni konsumenci oraz przedsiębiorcy uzyskują fachową pomoc prawną, która obejmuje w szczególności ocenę spełnienia warunków do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – tzw. „upadłości konsumenckiej” lub upadłości przedsiębiorców, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, doradztwo i konsultacje prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego, w tym także po ogłoszeniu upadłości oraz reprezentację przed sądem upadłościowym, syndykiem oraz przy negocjacjach z wierzycielami.

Najczęściej zadawane pytania z zakresu upadłości konsumenckiej (FAQ)

upadłość konsumencka rybnik

Umów się dziś, jeśli ten temat jest ważny dla Ciebie – kancelaria prawo upadłościowe, upadłość konsumencka. Rybnik, ul. Sobieskiego 3/3 Radca prawny Dawid Pszczółka tel. 601 566 287 Wyjaśnimy wady izalety upadłości konsumenckiej.

Zapraszam serdecznie na blog poświęcony tematyce z zakresu prawa upadłościowego, gdzie zapoznacie się Państwo z celami postępowania upadłościowego, korzyściami jakie płyną ze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz samym przebiegiem postępowania.

Czasem Klienci pytają, czy upadłość konsumencka to oddłużanie ? Można tak powiedzieć, upadłość konsumencka to jedna z form oddłużania, której celem jest umożliwienie dłużnikom, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań, aby uzyskali swobodę finansową poprzez zwolnienie ich z niektórych długów i uregulowanie pozostałych zobowiązań na zasadach dogodnych dla dłużnika. W przypadku upadłości konsumenckiej, sąd orzeka o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która z powodu niezdolności do regulowania swoich zobowiązań stała się niewypłacalna. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik przekazuje swoje majątkowe prawa i obowiązki syndykowi, który prowadzi postępowanie upadłościowe, mające na celu sprzedaż majątku dłużnika i podział uzyskanych środków między wierzycieli.
Upadłość konsumencka Rybnik umożliwia dłużnikowi zwolnienie z pewnej części swoich długów, a pozostałe zobowiązania są spłacane na zasadach, które są dogodne dla dłużnika i umożliwiają mu rozpoczęcie nowego życia bez obciążeń finansowych (oddłużenie). Dlatego można uznać, że upadłość konsumencka to jedna z form oddłużania.

Restrukturyzacje przedsiębiorców i konsumentów – prawo restrukturyzacyjne, skuteczna ochrona przed ogłoszeniem upadłości.

Kancelaria oferuje również kompleksową i skuteczną pomoc w kwestiach prawnych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców i konsumentów w celu ich ochrony przez ogłoszeniem upadłości (dłużnik, majątek).

W ramach tej dziedziny prawa zapewniam przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie prawne zarówno na wstępnym etapie postępowania o zatwierdzenie układu, złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, złożenia wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, wniosku o otwarcie postępowania układowego oraz wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jak również reprezentację niewypłacalnych podmiotów w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego w tym również w trakcie negocjacji z wierzycielami. Ponadto zapewniam skuteczne wsparcie prawne dla konsumentów zarówno na etapie składania wniosku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli jak również reprezentację niewypłacalnych konsumentów w toku postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Zapewniam również szeroko rozumianą ochronę praw wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych, dlatego że otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu może w pewnych sytuacjach prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli.

Nie warto czekać na ostatni moment i przy pojawieniu się problemów z płynnością finansową lub stanem niewypłacalności skontaktować się z radcą prawnym, gdyż obecne rozwiązania prawne zapewniają skuteczną restrukturyzację przedsiębiorców i konsumentów w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Sobieskiego 3/3 (obok Rynku), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne