waga prawnicza


Upadłość konsumencka 2024

Nadmierne zadłużenie, to nie tylko problem o charakterze finansowym. Życie w ciągłym napięciu może odbić się poważnie na zdrowiu i w konsekwencji doprowadzić do poważnej depresji. Procedura windykacyjna bywa żmudna, długotrwała i uciążliwa, a metody stosowane przez niektórych wierzycieli — bardzo nieprzyjemne. Jednym ze skutecznych sposobów na wyjście z zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Z roku na rok upadłość konsumencka cieszy się coraz większą popularnością. Jak wynika z danych gromadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w marcu 2024 r. opublikowano 1855 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Był to trzeci wynik w historii, po rekordach odnotowanych w październiku i marcu 2023 r., gdy liczba ogłoszonych upadłości przekroczyła 2 000 przypadków. W niniejszym artykule omówię kluczowe kwestie prawne związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W aktualnym stanie prawnym aby dłużnik ogłosił upadłość konsumencką musi spełnić zaledwie dwie przesłanki, a mianowicie na dzień złożenia wniosku do sądu upadłościowego musi posiadać status konsumenta, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz być osobą niewypłacalną. Podkreślić należy, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Po spełnieniu tych dwóch przesłanek należy jak najpełniej skompletować dokumentację a następnie złożyć do właściwego sądu na przygotowanym formularzu wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz uiścić opłatę stałą od wniosku w kwocie 30 zł.

Co oznacza upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest sformalizowanym  postępowaniem sądowym przewidzianym wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Upadłość konsumencka nie polega natomiast na tym, że w momencie gdy sąd wyda stosowne postanowienie to wszystkie długi zostaną umorzone “od ręki”. Zanim to nastąpi następuje proces spieniężenia (likwidacji) obecnego majątku dłużnika (sprzedaż nieruchomości, udziału w prawie własności nieruchomości, samochodu itd), a z otrzymanych środków finansowych spłacane są zobowiązania na poczet wierzycieli. Następnie jest  ustalany plan spłaty wierzycieli, zgodnie z którym dłużnik spłaca regularnie swoich wierzycieli  z kwoty otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Dopiero po wykonaniu planu spłaty wierzycieli nieopłacone zobowiązania zostają umorzone.

Upadłość konsumencka konsekwencje

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej upadły traci możliwość rozporządzania własnym majątkiem. Sprzedaż samochodu, przeniesienie własności nieruchomości i wszelkie inne czynności prawne  stają się nieważne z mocy prawa. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do utraty prawa do zarządzania i korzystania z majątku wchodzącego do masy upadłości, który zostanie przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli upadłego. Inną szczególnie dolegliwą konsekwencją upadłości konsumenckiej jest możliwość utraty przez upadłego nieruchomości, udziału w prawie własności nieruchomości czy choćby samochodu osobowego, które w toku właściwego postępowania upadłościowego zostaną zlikwidowane (sprzedane) przez syndyka masy upadłości.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

W przypadku braku majątku upadłego  postępowanie upadłościowe może zakończyć się już po kilku miesiącach. W tej sytuacji pominięty zostanie czasochłonny etap likwidacji (sprzedaży) majątku (tzw. masy upadłości), który nierzadko trwa przez wiele miesięcy zwłaszcza gdy upadły posiada niewielki udział w prawie własności nieruchomości lub mało atrakcyjną nieruchomość. Ponadto im krócej będzie trwało postępowanie upadłościowe, tym krócej syndyk będzie zajmował wynagrodzenie za pracę upadłego, a jego długi szybciej zostaną umorzone.  Nie posiadając majątku, upadły z postępowania upadłościowego „wyjdzie” w zasadzie bez poniesienia strat majątkowych.

Czy po upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Osoby, które w przeszłości ogłosiły upadłość konsumencką  mają prawo do zaciągania zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, albowiem żadne obowiązujące przepisy im tego nie zabraniają. Natomiast odrębną  kwestią jest chęć udzielenia takiego kredytu przez instytucje finansowe, które posiadają informacje dotyczące historii kredytowej osoby która ogłosiła upadłość konsumencką, w tym o problemach związanych z regularnym płaceniem i zadłużeniach. Taka historia zostaje wpisywana do rejestru Biura Informacji Kredytowej, tzw. BIK. W przypadku upadłości informacja ta zostaje wpisana do rejestru na okres 10 lat.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne