waga prawnicza


Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Co należy zrobić gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia, a w braku porozumienia pomiędzy rodzicami w zakresie kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Dość często zdarzają się sytuacje, w których rodzic nie mając ku temu racjonalnych podstaw odmawia wydania dziecka na kontakty lub utrudnia realizację kontaktów, nie respektując orzeczeń sądowych w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Bez wątpienia uchylanie się od realizowania kontaktów z dzieckiem z powołaniem się na często wręcz abstrakcyjne okoliczności, bez konkretnego powodu należy uznać za postawę szkodliwą dla dziecka i zarazem sprzeczną z jego dobrem. Zapraszam do zapoznania się z treścią dzisiejszego wpisu, w którym wyjaśnię co w tej sytuacji może zrobić rodzic uprawniony do kontaktu z dzieckiem.

Postępowanie sądowe dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że aby móc zainicjować postępowanie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem, to te kontakty muszą najpierw zostać uregulowane na mocy orzeczenia sądu, czy też w drodze ugody zawartej przed mediatorem.
Rodzic, którego kontakty z dzieckiem zostały uregulowane na podstawie orzeczenia sądowego lecz są uniemożliwiane bądź utrudniane przez rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje może zainicjować przed sądem rodzinnym postępowanie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Postępowanie o wykonywanie kontaktów z dzieckiem składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap postępowania o wykonywanie kontaktów z dzieckiem.

W pierwszej kolejności należy złożyć do sądu rodzinnego wniosek o zagrożenie rodzicowi, pod którego pieczą dziecko pozostaje nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wynikającego z postanowienia sądu lub ugody zawartej przed mediatorem na rzecz uprawnionego do kontaktu rodzica. Do wniosku należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia sądowego lub wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Jeżeli Sąd stwierdzi naruszenie po stronie rodzica, pod którego pieczą dziecko pozostaje, to egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem będzie się sprowadzała do dwóch etapów. Etap pierwszy obejmuje zagrożenie rodzicowi, pod którego pieczą dziecko pozostaje nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów. Wówczas sąd rodzinny, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Przed wydaniem postanowienia końcowego sąd wysłucha uczestników postępowania.
A co zrobić gdy rodzic, pod którego pieczą dziecko pozostaje nadal będzie utrudniał kontakty z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu do kontaktów?

Drugi etap postępowania o wykonywanie kontaktów z dzieckiem.

W sytuacji gdy rodzic, który utrudniał kontakty z dzieckiem i pomimo wydania przez sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy utrudniony kontakt nadal utrudnia te kontakty, to wówczas należy zainicjować drugi etap postępowania, w którym sąd nakaże rodzicowi utrudniającemu kontakty zapłacić na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów należną sumę pieniężną, a więc już nie zagrozi lecz nakaże zapłacić określoną sumę pieniężną, której zapłatą zagroził w razie dalszego utrudniania kontaktów.
Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to tyle, że z takim postanowieniem uprawniony do kontaktów rodzic może pójść do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Dodatkowo rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem może żądać od rodzica, który utrudniał mu te kontakty zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktów (np. dojazdem do miejsca zamieszkania dziecka, czy też zakupu biletów w związku z chęcią uczestnictwa z dzieckiem w wydarzeniu kulturalnym, czy sportowym itp.). W tej sytuacji sąd po rozpoznaniu i uwzględnieniu wniosku wyda postanowienie w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu od drugiego rodzica, który ten kontakt utrudnił.
Należy jednak pamiętać, że sąd umorzy postępowanie jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne