waga prawnicza


Jak poprawnie sporządzić wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy prawo geologiczne i górnicze sądowe dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego jest możliwe dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Pierwszym krokiem umożliwiającym rozpoczęcie postępowania ugodowego jest prawidłowe sporządzenie i złożenie wniosku o naprawienie szkód górniczych. Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego to powszechnie przyjęty sposób na zawiadomienie konkretnego (ustalonego) przedsiębiorcy górniczego o jej ujawnieniu. Bardzo często kopalnie ustalają własne wzory wniosków i zamieszają je na swoich stronach internetowych. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z gotowego wzoru wniosku nie jest konieczne do skutecznego zgłoszenia swoich roszczeń.

 Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego?

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego może złożyć osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jest właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, zarządcą albo użytkownikiem obiektu budowlanego lub terenu dotkniętego niekorzystnymi wpływami działalności kopalni. Wniosek może również zostać złożony przez pełnomocnika. Poprawnie przygotowany wniosek należy złożyć do zakładu górniczego lub innego podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą na terenie, na którym jest położony dany obiekt budowlany. Odpowiedzialnością za szkody górnicze można również obciążyć przedsiębiorcę, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić działalność górniczą na danym obszarze. Jeżeli natomiast nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, odpowiedzialność poniesie Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego i to właśnie do tego organu należy skierować wniosek.

Co powinien zawierać wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego?

W poprawnie sporządzonym wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:

– dane osobowe lub dane rejestrowe przedsiębiorstwa będącego właścicielem, dzierżawcą, zarządcą bądź użytkownikiem obiektu lub terenu dotkniętego szkodami,

– szczegółowe dane uszkodzonej nieruchomości, gruntu lub plonu, których szkoda dotyczy ( wskazanie danych  Gminy, miejscowości, ulicy, numeru budynku/lokalu, oznaczenie księgi wieczystej w przypadku nieruchomości),

– tytuł prawny do nieruchomości,

– szczegółowy opis charakteru i rozmiaru powstałej szkody oraz określenie daty ujawnienia szkody, a więc podanie terminu, kiedy poszkodowany powziął świadomość, że szkoda istnieje,

– określenie sposobu naprawienia szkody (wypłata świadczenia pieniężnego – odszkodowania lub restytucja naturalna czyli np. wykonanie kompleksowego remontu nieruchomości przez sprawcę szkody).

Poprawnie sporządzony wniosek należy złożyć osobiście w oddziale danego przedsiębiorcy górniczego, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

W przypadku składania wniosku o zwrot kosztów zabezpieczenia budynku należy wskazać uwzględnioną przy projektowaniu zabezpieczeń kategorię terenu górniczego oraz dołączyć niezbędne dokumenty wskazujące na sposób zabezpieczenia nieruchomości, wykazujące fakt jego wykonania, jak również wartość żądania – najczęściej będzie to projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy oraz kosztorys różnicowy.

W przypadku szkód górniczych, o których istnieniu poszkodowany dowiedział się dawniej niż 5 lat temu, sprawca szkody może uchylić się skutecznie od ich naprawienia, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Roszczenia za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego przedawniają się bowiem z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie.

Przedsiębiorca górniczy ma ustawowo zakreślony termin  30 dni na zawarcie z poszkodowanym stosownej ugody  (licząc od momentu złożenia wniosku), chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody wyznaczy kopalni dłuższy termin. Po przekroczeniu tego terminu lub też w sytuacji gdy przedsiębiorca górniczy odmówił zawarcia ugody poszkodowany może skierować sprawę na drogę sądową. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest konieczny. W przeciwnym razie poszkodowany narazi się na ryzyko odrzucenia pozwu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości służę Państwu pomocą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka – Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne