waga prawnicza


Co dalej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Bardzo często klienci zastanawiają się co nastąpi po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Należy pamiętać, że samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie oznacza, że Państwa długi zostały umorzone, a stanowi jedynie pierwszy poważny krok na drodze do uzyskania upragnionego oddłużenia. W niniejszym wpisie przedstawię najważniejsze skutki jakie niesie za sobą wydanie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości oraz wyjaśnię jakie są kolejne kroki w drodze do uzyskania oddłużenia.

Co nastąpi po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się tzw. masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. W skład masy upadłości wejdzie majątek, który upadły posiadał w dniu ogłoszenia upadłości oraz majątek, który zostanie przez upadłego nabyty w trakcie postępowania upadłościowego. Upadły utraci tym samym prawo do zarządzania swoim majątkiem. Środki z masy upadłości zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli upadłego oraz na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
Po ogłoszeniu upadłości całość majątku upadłego przejdzie na ręce syndyka i tylko syndyk będzie mógł rozporządzać tym majątkiem (np. dokonać sprzedaży mieszkania czy samochodu). Upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek. Do masy upadłości należy także wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Nawet jeśli wynagrodzenie za pracę zostało już wcześniej zajęte przez komornika, to wówczas komornik zwolni to wynagrodzenie spod egzekucji a zajmie je syndyk.

Mimo, że majątek upadłego zostanie przejęty przez syndyka, to upadły nie zostanie zupełnie z niczym. Upadły musi mieć bowiem zabezpieczone podstawowe potrzeby życiowe zarówno swoje jak i swojej rodziny. W praktyce chodzi tu w szczególności o koszty najmu lokalu mieszkalnego czy też opłaty za media. Ponadto syndyk nie zajmie przedmiotów potrzebnych do codziennego funkcjonowania, takich jak m.in. lodówka, pralka, sprzęt AGD a także rzeczy potrzebnych do wykonywania obowiązków zawodowych.

Warto pamiętać, że zawieszenie postępowań egzekucyjnych nie nastąpi od razu po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz toczące się przeciwko upadłemu postępowania egzekucyjne ulegną zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości, a umorzone zostaną dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
Natomiast wierzyciele nie będą mogli wszcząć kolejnych egzekucji komorniczych co do wierzytelności wchodzących do masy upadłości. Wstrzymane zostanie naliczanie odsetek od zadłużenia upadłego, co oznacza że zadłużenie upadłego nie wzrośnie w trakcie postępowania upadłościowego.

Dalsze kroki w drodze do oddłużenia są przede wszystkim uzależnione od tego czy upadły posiada majątek. W sytuacji gdy upadły posiada majątek, to syndyk przystąpi do ustalenia jego składu i wartości a następnie dokona jego likwidacji (sprzedaży). Po dokonaniu likwidacji (sprzedaży) majątku, syndyk podzieli uzyskane w wyniku likwidacji majątku kwoty pomiędzy poszczególnych wierzycieli, którzy zostali umieszczeni na liście wierzytelności. Spieniężenie majątku przez syndyka zwykle powinno nastąpić w okresie do kilkunastu miesięcy.

W sytuacji gdy upadły nie posiada majątku to wszelkie czynności związane z ustaleniem przez syndyka składu majątku oraz jego likwidacji (sprzedaży) zostaną pominięte, co oznacza że postępowanie upadłościowe zakończy się dużo szybciej.
W tej sytuacji po likwidacji masy upadłości albo po zatwierdzeniu listy wierzytelności (gdy upadły nie posiada majątku) sąd ustali plan spłaty wierzycieli. W planie spłaty wierzycieli sąd określi, przez jaki czas oraz w jakich kwotach konieczne będzie spłacanie wierzycieli upadłego. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 3 lata, jeżeli upadły popadł w stan niewypłacalności w sposób niezawiniony.
Jeżeli jednak sąd ustali, że upadły doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób zawiniony, to plan spłaty zostanie ustalony na dłuższy okres, a dokładnie na okres od 3 do 7 lat.

Zwolnienie wynagrodzenia za pracę upadłego od zajęcia dokonywanego dotychczas przez syndyka powinno standardowo nastąpić wraz z wydaniem przez sąd upadłościowy postanowienia o wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości lub też w sytuacji gdy doszło do umorzenia postępowania upadłościowego.
Co istotne, sąd może pominąć ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeżeli zostanie wykazane, że osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że upadły nie byłby zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W tej sytuacji zostanie wydane postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i to właśnie wtedy nastąpi upragnione oddłużenie! Jednak tak się stanie tylko wtedy, jeżeli upadły nie posiada jakichkolwiek dochodów, a ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację życiową lub podeszły wiek nie ma możliwości zarobkowych.

Jak widać niebagatelny wpływ na przebieg i czas trwania postępowania upadłościowego może mieć także osobista sytuacja życiowa upadłego. Jeżeli w sposób oczywisty wskazuje ona, że upadły nie byłby zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, to oddłużenie nastąpi dużo szybciej. Należy jednak pamiętać, że taka sytuacja w praktyce występuje bardzo rzadko.

I na koniec należy wyraźnie podkreślić, że dopiero po wykonaniu przez upadłego obowiązków nałożonych przez sąd w planie spłaty wierzycieli, pozostałe długi upadłego zostaną umorzone. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu pozostałych zobowiązań upadłego niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego. Dopiero wtedy nastąpi długo wyczekiwane oddłużenie.

W razie jakichkolwiek pytań służę radą i zapraszam serdecznie do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne