waga prawnicza


Jak wyegzekwować alimenty od rodzica przebywającego za granicą?

Coraz częściej się zdarza, że rodzic chcąc uniknąć płacenia alimentów wyjeżdża na stałe za granicę i tam podejmuje pracę zarobkową. Należy mieć jednak świadomość, że nawet od rodzica mieszkającego i pracującego za granicą, alimenty zasądzone na podstawie prawomocnego wyroku sądu polskiego mogą być dalej skutecznie egzekwowane.  Wyrok sądu polskiego może być bowiem przymusowo wykonywany nie tylko w Polsce (poprzez egzekucję świadczeń alimentacyjnych) lecz także za granicą przez właściwe organy. Zapraszam do zapoznania się z niniejszym artykułem, w którym wyjaśnię Państwu jak można wyegzekwować alimenty od dłużnika alimentacyjnego, który mieszka bądź pracuje na terytorium Unii Europejskiej, gdyż w praktyce problem ten najczęściej dotyczy dłużników przebywających w jednym z krajów UE.


Dla dłużników alimentacyjnych przebywających na terytorium Unii Europejskiej, podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Należy jednak pamiętać o tym, że Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej a okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Co zatem idzie do Wielkiej Brytanii nie stosuje się przepisów powyższego Rozporządzenia, gdyż Wielka Brytania jest traktowana jako  państwo trzecie. 

Wniosek do Sądu Okręgowego Sekcji Obrotu Prawnego z Zagranicą.

W celu wyegzekwowania alimentów od dłużnika przebywającego na terenie Unii Europejskiej należy złożyć wniosek o   realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą na specjalnym  formularzu za pośrednictwem Sądu Okręgowego, Sekcji Obrotu Prawnego z Zagranicą właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela.

Taki wniosek nie podlega jakiejkolwiek opłacie, a osoba uprawniona do egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji za granicą. 

Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:

  • odpis orzeczenia (wyroku, postanowienia lub ugody) zasądzającego alimenty w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności takiego orzeczenia,
  • wyciąg z orzeczenia bądź ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych wydany przez sąd, który ustalił obowiązek alimentacyjny dłużnika ( taki wyciąg zawiera szczegółowe  informacje o wierzycielu, dłużniku i zobowiązaniu alimentacyjnym), o wydanie wyciągu z orzeczenia bądź ugody sądowej należy się zwrócić do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, w którym ustalono obowiązek alimentacyjny,
  • szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki ( dotyczy dzieci, które ukończyły 16 rok życia),
  • odpis aktu małżeństwa w sytuacji zmiany nazwiska.

Co prawda we wniosku nie jest wymagane podanie dokładnego adresu dłużnika, niemniej jednak w praktyce wskazanie dodatkowych informacji na temat dłużnika, jak miejsce ostatniego pobytu, adresu jego pracodawcy czy chociażby numeru telefonu w sposób znaczący wpływa na bieg postępowania i usprawnia cały proces. 

Właściwy miejscowo Sąd Okręgowy Sekcja Obrotu Prawnego z Zagranicą   po zapoznaniu się z wnioskiem, samodzielnie ustala  właściwy zagraniczny  organ centralny i przekazuje temu organowi wniosek wraz z załącznikami.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej związanej z egzekucją świadczeń alimentacyjnych od dłużnika przebywającego za granicą, pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne