waga prawnicza


Upadłość konsumencka po zmianach

24 marca 2020 roku weszła w życie bardzo istotna nowelizacja prawa upadłościowego, a mianowicie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. W związku z tą nowelizacją istotne zmiany objęły również postępowanie o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanej potocznie upadłością konsumencką. Dzięki nowelizacji ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się dużo łatwiejsze. Zapraszam do zapoznania się z najistotniejszymi zmianami przepisów prawa upadłościowego z punktu widzenia niewypłacalnych dłużników.

Przyczynę powstania zadłużenia sąd ustali dopiero po ogłoszeniu upadłości.

Aktualnie sąd przed ogłoszeniem upadłości, a więc na etapie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie bada przyczyn powstania niewypłacalności dłużnika. Jedyną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest samo ustalenie stanu niewypłacalności dłużnika, który nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast przyczyna powstania zadłużenia będzie ustalana przez sąd dopiero po ogłoszeniu upadłości. Wówczas sąd będzie badać w jaki sposób upadły doprowadził do stanu niewypłacalności (celowo czy też w sposób niezawiniony). Wprowadzona zmiana niewątpliwie przyczyni się do skrócenia czasu rozpatrywania spraw upadłościowych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zapaść w trybie uproszczonym.

Dzięki możliwości prowadzenia postępowania w trybie uproszczonym zdołacie Państwo szybciej ogłosić upadłość konsumencką. Prowadzenie postępowania w trybie uproszczonym jest możliwe gdy upadły nie posiada majątku, nie ma wielu wierzycieli lub gdy rozmiar jego majątku nie jest znaczny, dzięki czemu możliwe jest szybkie przeprowadzenie likwidacji masy upadłości. W trybie uproszczonym nie wyznacza się sędziego-komisarza, a większość czynności podejmuje syndyk. Syndyk samodzielnie przeprowadzi likwidację majątku i przygotuje projekt planu spłaty wierzycieli.

Zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do syndyka.

Wierzyciele mogą dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności w postępowaniu upadłościowym bezpośrednio syndykowi, a nie sądowi jak miało to miejsce przed nowelizacją, co z pewnością przyczyni się do przyśpieszenia postępowania. Ponadto syndyk samodzielnie dokona wyboru co do sposobu likwidacji majątku.

Wprowadzenie skargi na czynności syndyka.

Ustawodawca wprowadził również możliwość złożenia skargi na każdą czynność syndyka oraz na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności.

Pre – pack, czyli przygotowana likwidacja.

Nowością jest wprowadzenie do upadłości konsumenckiej tzw. przygotowanej likwidacji majątku – „pre – pack”. W bardzo dużym uproszczeniu polega ona na tym, że dłużnik do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza przygotowaną ofertę kupna jego majątku. Pozwala to na przeprowadzenie bardzo szybkiej likwidacji majątku dłużnika, szybszego ustalenia planu spłaty wierzycieli i w efekcie sprawniejsze zakończenie postępowania upadłościowego.

Ustalenie dłuższego planu spłaty wierzycieli.

W sytuacji gdy sąd uzna, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa to ustali dłuższy okres planu spłaty wierzycieli, który wyniesie od trzech do siedmiu lat. Tak więc gdy upadły doprowadził do swojego zadłużenia w sposób zawiniony, to co do zasady będzie spłacać wierzycieli przez okres do siedmiu lat.

Możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań.

Postępowanie upadłościowe może się również zakończyć poprzez warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli na okres pięciu latod dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu tych zobowiązań. Sąd wyda takie postanowienie, jeśli uzna że niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego. W razie poprawy sytuacji życiowej i majątkowej upadłego w tym 5-letnim okresie, w następstwie której upadły stanie się zdolny do spłacania swoich zobowiązań, sąd ostatecznie uchyli to postanowienie i ustali plan spłaty wierzycieli.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych ze zmianą przepisów pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Radca prawny Rybnik – Dawid Pszczółka

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287

Dodaj komentarz

porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne