waga prawnicza


Co zrobić gdy wierzyciel nie dochował terminu do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Dzisiejszy wpis jest dedykowany głównie dla wierzycieli, którzy nie dochowali ustawowego terminu do zgłoszenia swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W artykule wyjaśnię czy możliwe jest zgłoszenie wierzytelności po terminie oraz jakie są negatywne skutki prawne niezachowania terminu do zgłoszenia wierzytelności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Termin do zgłoszenia wierzytelności syndykowi wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Krajowym Rejestrze Zadłużonych).

W praktyce zdarza się, że o ogłoszeniu upadłości swojego dłużnika wierzyciel dowiaduje się już po upływie 30 – dniowego terminu.

Czy to oznacza, że wierzyciel nie będzie już mógł dochodzić swojej wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Niekoniecznie.

Wierzyciel może bowiem dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności także na dalszym etapie postępowania upadłościowego. Zgłoszenie jego wierzytelności zostanie poddane weryfikacji przez syndyka, a w razie odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, wierzyciel będzie miał prawo do złożenia sprzeciwu, a w razie dalszego braku uwzględnienia na liście wierzytelności, możliwość wniesienia zażalenia.

Jaki są negatywne skutki niezachowania terminu do zgłoszenia wierzytelności?

Opóźnienie wierzyciela w terminie do zgłoszenia swojej wierzytelności skutkuje dość istotnymi konsekwencjami.
Bardzo często powoduje konieczność podjęcia dodatkowych czynności przez syndyka oraz sędziego-komisarza co prowadzi do wydłużenia postępowania, zwłaszcza wtedy gdy konieczne jest powtórne przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i zatwierdzeniem listy wierzytelności.

Dlatego też wierzyciel, który zgłosił swoją wierzytelność po upływie wyznaczonego terminu, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na dzień pisania niniejszego artykułu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło 6736,60 zł.

Wierzyciel jest zobowiązany do poniesienia powyższych kosztów nawet wówczas gdy opóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności powstało bez jego winy. Jeżeli wierzyciel nie uiści kwoty na pokrycie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego zostanie zobowiązany do ich uiszczenia w zakreślonym terminie pod rygorem zwrócenia zgłoszenia wierzytelności.

Kolejną dolegliwością dla wierzyciela jest to, iż nie będzie mógł żądać powtórzenia czy też podważenia dokonanych wcześniej w postępowaniu upadłościowym czynności. Taki wierzyciel może mieć wpływ już tylko na te czynności, które zostaną podjęte na dalszym etapie postępowania.
Ponadto wierzyciel, który tak dalece uchybił terminowi na zgłoszenie wierzytelności, że został już złożony przez syndyka plan podziału funduszów masy upadłości (dokument, który wskazuje w jaki sposób podzielone zostaną środki uzyskane z likwidacji majątku upadłego) to nie będzie miał już wpływu na złożony plan podziału, a jego wierzytelność zostanie uwzględniona tylko w planie podziału funduszów masy upadłości sporządzonym po jej uznaniu.

Mówiąc prościej, jeżeli wierzyciel spóźni się ze zgłoszeniem swojej wierzytelności tak dalece, że wszystkie środki z likwidacji masy upadłości zostaną już rozdysponowane przez syndyka pomiędzy innych wierzycieli przez syndyka, to nie uzyska żadnych środków z postępowania upadłościowego.
Należy również pamiętać, że wierzytelność zgłoszoną po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

Z kolei w przypadku upadłości konsumenckiej prowadzonej w tzw. trybie uproszczonym syndyk nie sporządza listy wierzytelności, ale uwzględnia wierzytelności zgłoszone w projekcie planu spłaty wierzycieli. Taki plan najpierw doręcza upadłemu i wierzycielom, a następnie składa sądowi upadłościowemu. Zgłoszenie wierzytelności po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem pozostawia się bez rozpoznania.

Jak widać, pomimo że wierzyciel ma możliwość zgłoszenia swojej wierzytelności w zasadzie na każdym etapie postępowania upadłościowego, to dla ochrony swoich interesów warto dokonać tego w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, a jeśli nie jest to możliwe, zgłosić swoją wierzytelność jak najszybciej, na wczesnym etapie postępowania upadłościowego, by uzyskać możliwie najszersze zaspokojenie swoich wierzytelności.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne